Ghi chú:   Các bước xử lý của chương trình   : Luồng dữ liệu đi trong hệ thống (Lead, Account, Contact,…): Tên các chức năng (module) tương ứng trên phần mềm CRM          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *